News

Drei Fragen an: Christian Hackenberger


Contact

Portrait

Prof. Dr. Christian Hackenberger

Head Hackenberger Group,

  • Humboldt-Leibniz Professor Chemical Biology Humboldt-Universität zu Berlin

Research Section

Chemical Biology